Welke partijen kiezen voor duurzame mobiliteit

Welke partijen kiezen voor duurzame mobiliteit

Mobiliteit is het sleutelwoord voor zo goed als alle politieke partijprogramma’s.
Als Fietsersbond kunnen we deze tendens alleen maar toejuichen en kijken we reikhalzend uit naar de komende 6 jaar.

De Fietsersbond Ternat analyseerde alle partijprogramma’s en vergeleek deze met de stemtests van verschillende nieuwssites en posts van de partijleden op sociale media.


Voor Vlaams Belang vonden niets in het programma ivm duurzame mobiliteit. Vlaams Belang was door omstandigheden ook afwezig op ons gezamenlijk overleg.


Het programma voor mobiliteit en infrastructuur is vrij vaag.

 • Uitvoering van werken moet sneller en beter, maar er wordt nergens vermeld of het hier gaat om werken inzake duurzame mobiliteit.
 • Er moet gewerkt worden aan een nieuw mobiliteitsplan. Ook hier is het ons niet duidelijk welke visie OpenVLD heeft ivm duurzame mobiliteit
 • Over fietsinfrastructuur en voetpaden wordt er niet gesproken.

Stemcheck

 • Ouders moeten kinderen voor de schoolpoort kunnen afzetten, maw schoolstraten zijn uitgesloten.
 • OpenVLD is tegen knippen van straten, wat nochtans de veiligheid van stappers en trappers ten goede kan komen
 • OpenVLD is voor meer parkeerplaatsen in het centrum wat dus impliceert dat er nog meer autoverkeer wordt gestimuleerd.

 • Veilige en vlot berijdbare trage wegen verbinden wijken en dorpskernen.
  Opmerking Fietsersbond: Wij merken wel op dat deze trage wegen van een degelijke toplaag moeten voorzien worden en dat het niet de bedoeling mag zijn de fietser ver om te leiden.
 • Autoluwe kernen met voorrang voor stappers en trappers dankzij fietsstraten en zone 30.
 • Aangepaste veilige schoolomgevingen, gevaarlijke punten worden aangepakt.
  Opmerking Fietsersbond: De volledige schoolroutes, die in kaart werden gebracht aan hand van de schoolenquêtes uitgevoerd door de Fietsersbond, moeten worden aangepakt.
 • Voetpaden en fietspaden liggen er perfect bij, ook voor rolstoelen en kinderwagens.
 • Randparkings houden het verkeer uit de kernen. Wegwijzers geven aan hoe ver je moet stappen tot de school of het sportcentrum.
 • Voor Ternat is voorstander voor een ondergrondse parking onder de markt en meer parkeerplaatsen in het centrum (stemcheck de standaard).
  Opmerking Fietsersbond: Deze stelling staat haaks op de vorige stelling dat randparkings het verkeer uit de kernen moeten houden. Het EN-EN verhaal is volgens mobiliteitsdeskundigen niet mogelijk, voor een duurzame mobiliteit moet je de keuze durven maken om het verkeer uit de kern te weren
 • Voor Ternat is volgens de stemcheck van de standaard TEGEN knippen van straten. Dit zou nochtans het sluipverkeer tegenhouden en zodoende de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komen.
 • Voor Ternat vermeldt tevens dat er nu reeds heel wat plannen in een eindfase zitten: subsidiedossiers voor de 8 schoolomgevingen, trage wegenplan, subsidies voor fietspaden die aansluiten op de fietssnelwegen. Voor Ternat zou deze graag uitgevoerd zien, maar vertelt niet hoe.
  Opmerking Fietsersbond: De subsidiedossiers voor de 8 scholen werden nog niet ingediend en het budget van 400.000€ waarvan sprake is, is dus nog niet beschikbaar (enkel de kiem Lombeek is momenteel in uitvoering). De dossiers worden opgemaakt door de scholen ism de fietsersbond en dienst mobiliteit. Het dossier bevindt zich nog in de beginfase.
  De Fietsersbond vroeg al meerdere malen naar het trage wegenplan, maar tot op heden hebben we dit nog niet gezien.

 1. Meer mensen veilig en comfortabel op de fiets
 • Programma N-VA (website)
  • Uitbouwen van fietspadennetwerk met concreet actieplan
  • Prioriteit voor investeringen in fietsinfrastructuur, aanpak van conflictpunten met de nodige budgetten in meerjarenplan dmv fiets-scan.
  • Veilige fietsenstallingen voorzien in openbaar domein
  • Toegangen tot scholen autovrij of autoluw waar mogelijk
   • Standpunt Fietsersbond: ‘Waar mogelijk’ blijft vaag, vooral omdat een kandidaat van N-VA ons meegedeeld heeft de statiestraat bvb voor doorgang voor auto’s te willen houden en de fietsers parallelwegen te laten gebruiken en waar nodig oversteken voorzien.
  • Sensibiliseringsacties om mensen meer naar school en naar het werk te laten fietsen
  • Onderzoeken waar fietsstraten mogelijk en wenselijk zijn.
  • Maximaal gebruik van de subsidies van provincie en gewest voor aanleg fietspaden
  • Elektrische dienstfietsen voor de gemeente
  • Fietsregistratie-beloningssysteem van Bonheiden
 • Antwoorden van N-VA op de stemtest van HLN
  • Vraag: De auto weren uit het centrum en meer investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur of meer investeren in een autovriendelijke gemeente? Antwoord N-VA zit aan de kant van meer investeren in een autovriendelijke gemeente
 1. Veilig verkeer
 • Programma N-VA:
  • Lokale gevaarlijke punten in kaart brengen en prioritair aanpakken (Stemcheck)
  • Schoolstraten
  • Samenwerking met buurtgemeenten voor veilige fietsroutes
  • Aangepast snelheids- en handhavingsbeleid
  • Toegankelijkheid voor de hele vervoersketen voor minder mobiele mensen
  • Aanschaf van ‘route2school’ (is naar onze mening overlappend met fietstagsysteem)
  • Gemeentelijke bushaltes screenen naar toegankelijkheid voor minder mobielen.
 • Stemtest HLN:
  • Stelling zone 30 uitbreiden :
  • antwoord N-VA: niet akkoord
 • Stemcheck De Standaard:
  • Stelling ‘Er moeten meer kruispunten conflictvrij gemaakt worden, ook al wil dat zeggen dat de lichten langer op rood staan.’:
  • Antwoord N-VA: Individuele verantwoordelijkheid en verkeersopvoeding blijven meer dan ook belangrijk, maar conflictvrije kruispunten kunnen zeker bijdragen tot de algemene verkeersveiligheid.’
  • Standpunt Fietsersbond: Hier legt men dus duidelijk meer de verantwoordelijkheid bij de fietser en in mindere mate bij de infrastructuur.
 1. Doorstroming vrijwaren en sluipverkeer ontmoedigen
 • Programma N-VA (website)
  • Eerste prioriteit is mobiliteitsplan
  • Doorstroming op de gemeentelijke hoofdwegen vrijwaren, dorpskernen autoluw
   • Opmerking Fietsersbond: door alle kernen loopt een hoofdweg: voor wie wordt er gekozen voor de auto of voor de actieve weggebruikers?
  • Bij sluipverkeer knippen of éénrichting overwegen
 • Stemcheck: N-VA is tegen knippen
 1. Vervoer op maat voor een optimale bereikbaarheid
  • Organiseren van het openbaar vervoer vertrekkend vanuit de noden en niet vanuit het aanbod
  • Indien geen fiets of auto voorhanden: taxisysteem of aangepast vervoer op afroep voor ouderen en mindervaliden
  • Gemeente neemt de regie op zich van het openbaar vervoer
  • De gemeente kan zijn dienstwagens buiten de uren ter beschikking stellen voor autodelen
  • Vervoersknooppunten opnemen in ruimtelijk beleid. De gemeente legt voorwaarden op aan projectontwikkelaars
  • Multimodaal vervoer stimuleren door MobiPunten (herkenbaar punt waar verschillende mobiliteitsfuncties op buurtniveau worden samengebracht)
 1. Slim parkeerbeleid
  • De auto heeft ook een plaats: mobiliteit is een ‘en-en-verhaal’: geen betutteling en auto’s niet wegpesten.
   • Standpunt Fietsersbond: mobiliteitsdeskundigen die de veiligheid van fietsers en voetgangers voor ogen hebben zijn het er over eens dat dat niet het geval is: er moet een keuze gemaakt worden: het verhaal is vaak ‘of-of’, want op veel plaatsen kan je fysiek niet kiezen voor een vlotte doorgang voor de wagen en plaats voor fietsers en voetgangers
  • Parkeerplaatsen liefst bij mobipunten
  • Lang- en kortparkeren afhankelijk van de functie: kortparkeren in centra. Openbare parkings rond- of onder de kernen om de pleinen te verfraaien.
   • Standpunt Fietsersbond: al teveel parkeerplaatsen voorzien heeft een aanzuigeffect: wij willen graag minder auto’s zien rondrijden voor korte afstanden: een grote ondergrondse parking dient niet het doel dat wij dus voor ogen hebben. Parkeerplaatsen voorzien is voor ons enkel nodig indien het om een verre verplaatsing gaat, indien er volumineuze zaken moeten getransporteerd worden, voor de bewoners indien ze zelf niet beschikken over een plaats (één plaats per gezin) of voor mindervaliden.
  • Parkeren zoveel mogelijk op eigen perceel: moet opgenomen worden in stedenbouwkundige voorschriften
   • Standpunt Fietsersbond: voornamelijk in de centra, is één auto per wooneenheid voldoende: bouwvoorschrift is anderhalf op dit ogenblik; verder moet er ingezet worden op de door N-VA aangehaalde combimobilliteit (multimodale verplaatsing) , anders zullen onze centra bij verdichting verder toeslibbenen en zal de leefbaarheid verminderen)
   • Stemckeck De Standaard: N-VA is voor meer parkeerplaatsen in het centrum (op openbaar domein)
  • Handhaving van het parkeerbeleid: verkeerd parkeren aanpakken
  • Betere communicatie tijdens werken

1 . Voor de actieve weggebruikers

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • wil de rol van de fiets herwaarderen als duurzaamste vervoersmiddel voor korte verplaatsingen
 • wil voetgangersvriendelijke omgevingen creëren
 • wil komaf maken met ‘koning auto’
 • beoogt een actieve ondersteuning en langetermijnvisie voor mobiliteit op lokaal niveau
 • wil dat inwoners kunnen gaan winkelen met de fiets

Hoe doen ze het?

 • uitbouwen van een fietsstratennetwerk en voetgangersnetwerk in functie van de objectieve verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, multifunctionaliteit van de ruimte
  • het fietsstratennetwerk bestaat uit een fietsring rond elke deelgemeente en verbindingen naar de centra, scholen en andere lokale knooppunten. Het sluit uiteraard ook aan op de fietssnelwegen en wordt ondersteund door duidelijke bewegwijzering
  • openstelling trage wegen verder doorvoeren, en integreren in het fietsstratennetwerk
  • snelle wegwerking van de missing links, zoals het aanleggen van een nieuwe fietsweg tussen het station en het centrum van Ternat
 • bouw van fietsbruggen en -tunnels op gevaarlijke punten, waaronder twee fietstunnels onder de Assesteenweg
 • aanleggen van extra fietsstallingen

2. Voor de schoolomgevingen

Wat wil de partij?

 • wil elke school en elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • wil elke school veilig bereikbaar maken met de fiets
 • past de kindnorm toe als uitgangspunt

Hoe doen ze het?

 • faciliteren van het opstellen van schoolvervoerplannen, ondersteund door schoolstraten
 • schoolomgevingen:
  • schoolstraten waar mogelijk
  • worden veilig bereikbaar met de fiets dankzij het fietsstratennetwerk

3. Voor de gebruikers van het openbaar vervoer

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • kiest voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap

Hoe doen ze het?

 • streven naar comfortabele, goed toegankelijke en aantrekkelijke stations- en halteomgevingen, in samenwerking met De Lijn en de NMBS
 • verdere uitbreiding van de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente en de aanpassing van de bushaltes aan de noden van andersvaliden, in overleg met De Lijn

4. Voor de personenwagens

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • wil een duurzame mobiliteit

Hoe doen ze het?

 • voorziening van nog meer elektrische laadpalen en groene parkeerplaatsen.
 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit

5. Voor de verkeersveiligheid

Wat wil de partij?

 • verkeersveiligheid is een grote prioriteit, de partij wil het aantal verkeersslachtoffers in Ternat tot nul te herleiden
 • wil elke school en elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • past de kindnorm en seniorennorm toe als uitgangspunt

Hoe doen ze het?

 • bouw van fietsbruggen en -tunnels op gevaarlijke punten, waaronder twee fietstunnels onder de Assesteenweg
 • flitscampagnes combineren met sensibiliseringsacties
 • zone 30 in de dorpskernen:
  • maximale invoering
  • strikt toezicht op de naleving
 • maximaal weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en schoolomgevingen:
  • door aanpassingen aan de infrastructuur
  • door handhaving

6. Voor de minder mobielen

Wat wil de partij?

 • kiest voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap
 • past de kindnorm en seniorennorm toe als uitgangspunt
 • wil de mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners verhogen

Hoe doen ze het?

 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit
 • voorziening van een vervoersdienst voor minder mobiele mensen, met betaalbare tarieven
 • verdere uitbreiding van de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente en de aanpassing van de bushaltes aan de noden van andersvaliden, in overleg met De Lijn

7. Voor de dorpskernen en de openbare ruimte

Wat wil de partij?

 • wil voetgangersvriendelijke omgevingen creëren met ontmoetingsplaatsen en potentieel voor nieuwe handelaars
 • wil komaf maken met ‘koning auto’
 • wil de openbare ruimte teruggeven aan de actieve weggebruiker
 • wil elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • wil dat inwoners kunnen gaan winkelen met de fiets
 • wil een bedrijvige kern met een duurzame bereikbaarheid

Hoe doen ze het?

 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit
 • aanleggen van extra fietsstallingen
 • zone 30 in de dorpskernen:
  • maximale invoering
  • strikt toezicht op de naleving
 • maximaal weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en schoolomgevingen:
  • door aanpassingen aan de infrastructuur
  • door handhaving

8. Voor een duurzame mobiliteit

Wat wil de partij?

 • wil een duurzame mobiliteit
 • wil het woonwerkverkeer duurzamer maken
 • wil een bedrijvige kern met een duurzame bereikbaarheid

Hoe doen ze het?

 • voorziening van nog meer elektrische laadpalen en groene parkeerplaatsen.
 • voor het gemeentepersoneel: fietsvergoeding toekennen en/of elektrische fietsen ter beschikking stellen

De antwoorden van de partij op de stemcheck van De Standaard en de stemtest van HLN komen overeen met het partijprogramma over mobiliteit.


CD&V En volks wenst te kiezen voor een vlot en veilig verkeer waar voetgangers, fietsers en automobilisten naast elkaar kunnen bewegen.

Dit standpunt zouden we als Fietsersbond kunnen interpreteren als een “en-en” verhaal. In de praktijk is duidelijk dat er niet voor iedereen plaats is op de openbare weg en dat er keuzes dienen gemaakt te worden. Het “en-en” verhaal dient over te hellen naar een “of-of” verhaal. Het STOP principe (eerst Stappers, dan Trappers, Openbaar Vervoer, Privé vervoer ) zou de rode draad moeten zijn in de beleidskeuze mobilitieit.

Een aantal concrete voorstellen om hun programma te verduidelijken:

 • Aangename stationsomgevingen
 • Verkeersluwe schoolomgevingen: uit de stemtest blijkt dat CD&V en Volks zou willen opteren voor een Kiss and Ride zone op wandelafstand van de school. Op deze manier trachten zij de auto te weren uit de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Verkeersveilige wijken en straten. Via de stemtest hebben we vernomen dat Zone 30 hierin een belangrijke rol zal spelen. CD&V en Volks is voorstander om deze zones uit te breiden wat ten goede zal komen aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het implementeren van fietsstraten kunnen we ook kaderen binnen dit programmapunt al is het niet duidelijk welke straten hiervoor in aanmerking zullen komen.
 • Uitgebouwd netwerk van fietsroutes en wandelwegen
 • Voldoende ruimte voor openbaar vervoer en parkeergelegenheid. Via de stemtest geven zij aan dat zij het centrum van onze gemeenten autoluw wensen te maken door meer te investeren in randparkings voor langparkeren, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur maar wel parking voorzien voor kortparkeren. Hierdoor wordt volgens ons nog steeds de auto gestimuleerd voor mensen die hun boodschappen wensen te doen. Wij zouden eerder voorstander zijn om mensen aan te moedigen zich te voet of met de fiets te verplaatsen en alle centra zoveel mogelijk autovrij te maken.
 • Fietsleenpunt voor pendelaars
 • Fietsostrades langsheen spoorwegen
 • Fietsbruggen over de Assesteenweg
 • Diefstalveilige fietsenstallingen

De visie van CD&V en Volks op mobiliteit zet de mens centraal ongeacht het voertuig.


Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *