Browsed by
Auteur: admin

Voorstelling resultaten enquête subsidiedossier scholen

Voorstelling resultaten enquête subsidiedossier scholen

In het kader van het subsidiedossier van de provincie Vlaams Brabant voor stappers en trappers voerde de fietsersbond in samenwerking met de Ternatse scholen een enquête uit om de schoolroutes en knelpunten in kaart te brengen. Dankzij de uitstekende samenwerking met de scholen konden we een prachtig resultaat voorleggen. Maar liefst 1793 enquêtes werden ingevuld! Dit komt neer op een response rate van meer dan 80%.

Gisteren werden deze resultaten voorgesteld aan de scholen, de gemeente en het gemeentebestuur (huidige en nieuwe gemeentebestuur). Nadien volgde er reeds een eerste brainstorm in groepjes per deelgemeente.

Per school en ism de dienst mobiliteit zal een dossier ingediend worden bij de provincie. Als dit dossier wordt aanvaard voor alle scholen, subsidieert de provincie 80% van deze kosten, met een maximum van 350.000€ voor alle Ternatse scholen.

Hier vinden jullie onze presentatie:

Welke partijen kiezen voor duurzame mobiliteit

Welke partijen kiezen voor duurzame mobiliteit

Mobiliteit is het sleutelwoord voor zo goed als alle politieke partijprogramma’s.
Als Fietsersbond kunnen we deze tendens alleen maar toejuichen en kijken we reikhalzend uit naar de komende 6 jaar.

De Fietsersbond Ternat analyseerde alle partijprogramma’s en vergeleek deze met de stemtests van verschillende nieuwssites en posts van de partijleden op sociale media.


Voor Vlaams Belang vonden niets in het programma ivm duurzame mobiliteit. Vlaams Belang was door omstandigheden ook afwezig op ons gezamenlijk overleg.


Het programma voor mobiliteit en infrastructuur is vrij vaag.

 • Uitvoering van werken moet sneller en beter, maar er wordt nergens vermeld of het hier gaat om werken inzake duurzame mobiliteit.
 • Er moet gewerkt worden aan een nieuw mobiliteitsplan. Ook hier is het ons niet duidelijk welke visie OpenVLD heeft ivm duurzame mobiliteit
 • Over fietsinfrastructuur en voetpaden wordt er niet gesproken.

Stemcheck

 • Ouders moeten kinderen voor de schoolpoort kunnen afzetten, maw schoolstraten zijn uitgesloten.
 • OpenVLD is tegen knippen van straten, wat nochtans de veiligheid van stappers en trappers ten goede kan komen
 • OpenVLD is voor meer parkeerplaatsen in het centrum wat dus impliceert dat er nog meer autoverkeer wordt gestimuleerd.

 • Veilige en vlot berijdbare trage wegen verbinden wijken en dorpskernen.
  Opmerking Fietsersbond: Wij merken wel op dat deze trage wegen van een degelijke toplaag moeten voorzien worden en dat het niet de bedoeling mag zijn de fietser ver om te leiden.
 • Autoluwe kernen met voorrang voor stappers en trappers dankzij fietsstraten en zone 30.
 • Aangepaste veilige schoolomgevingen, gevaarlijke punten worden aangepakt.
  Opmerking Fietsersbond: De volledige schoolroutes, die in kaart werden gebracht aan hand van de schoolenquêtes uitgevoerd door de Fietsersbond, moeten worden aangepakt.
 • Voetpaden en fietspaden liggen er perfect bij, ook voor rolstoelen en kinderwagens.
 • Randparkings houden het verkeer uit de kernen. Wegwijzers geven aan hoe ver je moet stappen tot de school of het sportcentrum.
 • Voor Ternat is voorstander voor een ondergrondse parking onder de markt en meer parkeerplaatsen in het centrum (stemcheck de standaard).
  Opmerking Fietsersbond: Deze stelling staat haaks op de vorige stelling dat randparkings het verkeer uit de kernen moeten houden. Het EN-EN verhaal is volgens mobiliteitsdeskundigen niet mogelijk, voor een duurzame mobiliteit moet je de keuze durven maken om het verkeer uit de kern te weren
 • Voor Ternat is volgens de stemcheck van de standaard TEGEN knippen van straten. Dit zou nochtans het sluipverkeer tegenhouden en zodoende de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komen.
 • Voor Ternat vermeldt tevens dat er nu reeds heel wat plannen in een eindfase zitten: subsidiedossiers voor de 8 schoolomgevingen, trage wegenplan, subsidies voor fietspaden die aansluiten op de fietssnelwegen. Voor Ternat zou deze graag uitgevoerd zien, maar vertelt niet hoe.
  Opmerking Fietsersbond: De subsidiedossiers voor de 8 scholen werden nog niet ingediend en het budget van 400.000€ waarvan sprake is, is dus nog niet beschikbaar (enkel de kiem Lombeek is momenteel in uitvoering). De dossiers worden opgemaakt door de scholen ism de fietsersbond en dienst mobiliteit. Het dossier bevindt zich nog in de beginfase.
  De Fietsersbond vroeg al meerdere malen naar het trage wegenplan, maar tot op heden hebben we dit nog niet gezien.

 1. Meer mensen veilig en comfortabel op de fiets
 • Programma N-VA (website)
  • Uitbouwen van fietspadennetwerk met concreet actieplan
  • Prioriteit voor investeringen in fietsinfrastructuur, aanpak van conflictpunten met de nodige budgetten in meerjarenplan dmv fiets-scan.
  • Veilige fietsenstallingen voorzien in openbaar domein
  • Toegangen tot scholen autovrij of autoluw waar mogelijk
   • Standpunt Fietsersbond: ‘Waar mogelijk’ blijft vaag, vooral omdat een kandidaat van N-VA ons meegedeeld heeft de statiestraat bvb voor doorgang voor auto’s te willen houden en de fietsers parallelwegen te laten gebruiken en waar nodig oversteken voorzien.
  • Sensibiliseringsacties om mensen meer naar school en naar het werk te laten fietsen
  • Onderzoeken waar fietsstraten mogelijk en wenselijk zijn.
  • Maximaal gebruik van de subsidies van provincie en gewest voor aanleg fietspaden
  • Elektrische dienstfietsen voor de gemeente
  • Fietsregistratie-beloningssysteem van Bonheiden
 • Antwoorden van N-VA op de stemtest van HLN
  • Vraag: De auto weren uit het centrum en meer investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur of meer investeren in een autovriendelijke gemeente? Antwoord N-VA zit aan de kant van meer investeren in een autovriendelijke gemeente
 1. Veilig verkeer
 • Programma N-VA:
  • Lokale gevaarlijke punten in kaart brengen en prioritair aanpakken (Stemcheck)
  • Schoolstraten
  • Samenwerking met buurtgemeenten voor veilige fietsroutes
  • Aangepast snelheids- en handhavingsbeleid
  • Toegankelijkheid voor de hele vervoersketen voor minder mobiele mensen
  • Aanschaf van ‘route2school’ (is naar onze mening overlappend met fietstagsysteem)
  • Gemeentelijke bushaltes screenen naar toegankelijkheid voor minder mobielen.
 • Stemtest HLN:
  • Stelling zone 30 uitbreiden :
  • antwoord N-VA: niet akkoord
 • Stemcheck De Standaard:
  • Stelling ‘Er moeten meer kruispunten conflictvrij gemaakt worden, ook al wil dat zeggen dat de lichten langer op rood staan.’:
  • Antwoord N-VA: Individuele verantwoordelijkheid en verkeersopvoeding blijven meer dan ook belangrijk, maar conflictvrije kruispunten kunnen zeker bijdragen tot de algemene verkeersveiligheid.’
  • Standpunt Fietsersbond: Hier legt men dus duidelijk meer de verantwoordelijkheid bij de fietser en in mindere mate bij de infrastructuur.
 1. Doorstroming vrijwaren en sluipverkeer ontmoedigen
 • Programma N-VA (website)
  • Eerste prioriteit is mobiliteitsplan
  • Doorstroming op de gemeentelijke hoofdwegen vrijwaren, dorpskernen autoluw
   • Opmerking Fietsersbond: door alle kernen loopt een hoofdweg: voor wie wordt er gekozen voor de auto of voor de actieve weggebruikers?
  • Bij sluipverkeer knippen of éénrichting overwegen
 • Stemcheck: N-VA is tegen knippen
 1. Vervoer op maat voor een optimale bereikbaarheid
  • Organiseren van het openbaar vervoer vertrekkend vanuit de noden en niet vanuit het aanbod
  • Indien geen fiets of auto voorhanden: taxisysteem of aangepast vervoer op afroep voor ouderen en mindervaliden
  • Gemeente neemt de regie op zich van het openbaar vervoer
  • De gemeente kan zijn dienstwagens buiten de uren ter beschikking stellen voor autodelen
  • Vervoersknooppunten opnemen in ruimtelijk beleid. De gemeente legt voorwaarden op aan projectontwikkelaars
  • Multimodaal vervoer stimuleren door MobiPunten (herkenbaar punt waar verschillende mobiliteitsfuncties op buurtniveau worden samengebracht)
 1. Slim parkeerbeleid
  • De auto heeft ook een plaats: mobiliteit is een ‘en-en-verhaal’: geen betutteling en auto’s niet wegpesten.
   • Standpunt Fietsersbond: mobiliteitsdeskundigen die de veiligheid van fietsers en voetgangers voor ogen hebben zijn het er over eens dat dat niet het geval is: er moet een keuze gemaakt worden: het verhaal is vaak ‘of-of’, want op veel plaatsen kan je fysiek niet kiezen voor een vlotte doorgang voor de wagen en plaats voor fietsers en voetgangers
  • Parkeerplaatsen liefst bij mobipunten
  • Lang- en kortparkeren afhankelijk van de functie: kortparkeren in centra. Openbare parkings rond- of onder de kernen om de pleinen te verfraaien.
   • Standpunt Fietsersbond: al teveel parkeerplaatsen voorzien heeft een aanzuigeffect: wij willen graag minder auto’s zien rondrijden voor korte afstanden: een grote ondergrondse parking dient niet het doel dat wij dus voor ogen hebben. Parkeerplaatsen voorzien is voor ons enkel nodig indien het om een verre verplaatsing gaat, indien er volumineuze zaken moeten getransporteerd worden, voor de bewoners indien ze zelf niet beschikken over een plaats (één plaats per gezin) of voor mindervaliden.
  • Parkeren zoveel mogelijk op eigen perceel: moet opgenomen worden in stedenbouwkundige voorschriften
   • Standpunt Fietsersbond: voornamelijk in de centra, is één auto per wooneenheid voldoende: bouwvoorschrift is anderhalf op dit ogenblik; verder moet er ingezet worden op de door N-VA aangehaalde combimobilliteit (multimodale verplaatsing) , anders zullen onze centra bij verdichting verder toeslibbenen en zal de leefbaarheid verminderen)
   • Stemckeck De Standaard: N-VA is voor meer parkeerplaatsen in het centrum (op openbaar domein)
  • Handhaving van het parkeerbeleid: verkeerd parkeren aanpakken
  • Betere communicatie tijdens werken

1 . Voor de actieve weggebruikers

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • wil de rol van de fiets herwaarderen als duurzaamste vervoersmiddel voor korte verplaatsingen
 • wil voetgangersvriendelijke omgevingen creëren
 • wil komaf maken met ‘koning auto’
 • beoogt een actieve ondersteuning en langetermijnvisie voor mobiliteit op lokaal niveau
 • wil dat inwoners kunnen gaan winkelen met de fiets

Hoe doen ze het?

 • uitbouwen van een fietsstratennetwerk en voetgangersnetwerk in functie van de objectieve verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, multifunctionaliteit van de ruimte
  • het fietsstratennetwerk bestaat uit een fietsring rond elke deelgemeente en verbindingen naar de centra, scholen en andere lokale knooppunten. Het sluit uiteraard ook aan op de fietssnelwegen en wordt ondersteund door duidelijke bewegwijzering
  • openstelling trage wegen verder doorvoeren, en integreren in het fietsstratennetwerk
  • snelle wegwerking van de missing links, zoals het aanleggen van een nieuwe fietsweg tussen het station en het centrum van Ternat
 • bouw van fietsbruggen en -tunnels op gevaarlijke punten, waaronder twee fietstunnels onder de Assesteenweg
 • aanleggen van extra fietsstallingen

2. Voor de schoolomgevingen

Wat wil de partij?

 • wil elke school en elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • wil elke school veilig bereikbaar maken met de fiets
 • past de kindnorm toe als uitgangspunt

Hoe doen ze het?

 • faciliteren van het opstellen van schoolvervoerplannen, ondersteund door schoolstraten
 • schoolomgevingen:
  • schoolstraten waar mogelijk
  • worden veilig bereikbaar met de fiets dankzij het fietsstratennetwerk

3. Voor de gebruikers van het openbaar vervoer

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • kiest voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap

Hoe doen ze het?

 • streven naar comfortabele, goed toegankelijke en aantrekkelijke stations- en halteomgevingen, in samenwerking met De Lijn en de NMBS
 • verdere uitbreiding van de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente en de aanpassing van de bushaltes aan de noden van andersvaliden, in overleg met De Lijn

4. Voor de personenwagens

Wat wil de partij?

 • volgt het STOP-principe (een mobiliteitsbeleid waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar vervoer en pas in de laatste plaats de Personenwagen)
 • wil een duurzame mobiliteit

Hoe doen ze het?

 • voorziening van nog meer elektrische laadpalen en groene parkeerplaatsen.
 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit

5. Voor de verkeersveiligheid

Wat wil de partij?

 • verkeersveiligheid is een grote prioriteit, de partij wil het aantal verkeersslachtoffers in Ternat tot nul te herleiden
 • wil elke school en elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • past de kindnorm en seniorennorm toe als uitgangspunt

Hoe doen ze het?

 • bouw van fietsbruggen en -tunnels op gevaarlijke punten, waaronder twee fietstunnels onder de Assesteenweg
 • flitscampagnes combineren met sensibiliseringsacties
 • zone 30 in de dorpskernen:
  • maximale invoering
  • strikt toezicht op de naleving
 • maximaal weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en schoolomgevingen:
  • door aanpassingen aan de infrastructuur
  • door handhaving

6. Voor de minder mobielen

Wat wil de partij?

 • kiest voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap
 • past de kindnorm en seniorennorm toe als uitgangspunt
 • wil de mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners verhogen

Hoe doen ze het?

 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit
 • voorziening van een vervoersdienst voor minder mobiele mensen, met betaalbare tarieven
 • verdere uitbreiding van de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente en de aanpassing van de bushaltes aan de noden van andersvaliden, in overleg met De Lijn

7. Voor de dorpskernen en de openbare ruimte

Wat wil de partij?

 • wil voetgangersvriendelijke omgevingen creëren met ontmoetingsplaatsen en potentieel voor nieuwe handelaars
 • wil komaf maken met ‘koning auto’
 • wil de openbare ruimte teruggeven aan de actieve weggebruiker
 • wil elk centrum veilig bereikbaar maken met de fiets
 • wil dat inwoners kunnen gaan winkelen met de fiets
 • wil een bedrijvige kern met een duurzame bereikbaarheid

Hoe doen ze het?

 • invoering van een slim parkeerbeleid:
  • voorziening van nieuwe parkeerplaatsen in randparkings
  • parkeerruimte in de dorpskernen vooral voor de bewoners en mensen met een beperkte mobiliteit
 • aanleggen van extra fietsstallingen
 • zone 30 in de dorpskernen:
  • maximale invoering
  • strikt toezicht op de naleving
 • maximaal weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en schoolomgevingen:
  • door aanpassingen aan de infrastructuur
  • door handhaving

8. Voor een duurzame mobiliteit

Wat wil de partij?

 • wil een duurzame mobiliteit
 • wil het woonwerkverkeer duurzamer maken
 • wil een bedrijvige kern met een duurzame bereikbaarheid

Hoe doen ze het?

 • voorziening van nog meer elektrische laadpalen en groene parkeerplaatsen.
 • voor het gemeentepersoneel: fietsvergoeding toekennen en/of elektrische fietsen ter beschikking stellen

De antwoorden van de partij op de stemcheck van De Standaard en de stemtest van HLN komen overeen met het partijprogramma over mobiliteit.


CD&V En volks wenst te kiezen voor een vlot en veilig verkeer waar voetgangers, fietsers en automobilisten naast elkaar kunnen bewegen.

Dit standpunt zouden we als Fietsersbond kunnen interpreteren als een “en-en” verhaal. In de praktijk is duidelijk dat er niet voor iedereen plaats is op de openbare weg en dat er keuzes dienen gemaakt te worden. Het “en-en” verhaal dient over te hellen naar een “of-of” verhaal. Het STOP principe (eerst Stappers, dan Trappers, Openbaar Vervoer, Privé vervoer ) zou de rode draad moeten zijn in de beleidskeuze mobilitieit.

Een aantal concrete voorstellen om hun programma te verduidelijken:

 • Aangename stationsomgevingen
 • Verkeersluwe schoolomgevingen: uit de stemtest blijkt dat CD&V en Volks zou willen opteren voor een Kiss and Ride zone op wandelafstand van de school. Op deze manier trachten zij de auto te weren uit de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Verkeersveilige wijken en straten. Via de stemtest hebben we vernomen dat Zone 30 hierin een belangrijke rol zal spelen. CD&V en Volks is voorstander om deze zones uit te breiden wat ten goede zal komen aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het implementeren van fietsstraten kunnen we ook kaderen binnen dit programmapunt al is het niet duidelijk welke straten hiervoor in aanmerking zullen komen.
 • Uitgebouwd netwerk van fietsroutes en wandelwegen
 • Voldoende ruimte voor openbaar vervoer en parkeergelegenheid. Via de stemtest geven zij aan dat zij het centrum van onze gemeenten autoluw wensen te maken door meer te investeren in randparkings voor langparkeren, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur maar wel parking voorzien voor kortparkeren. Hierdoor wordt volgens ons nog steeds de auto gestimuleerd voor mensen die hun boodschappen wensen te doen. Wij zouden eerder voorstander zijn om mensen aan te moedigen zich te voet of met de fiets te verplaatsen en alle centra zoveel mogelijk autovrij te maken.
 • Fietsleenpunt voor pendelaars
 • Fietsostrades langsheen spoorwegen
 • Fietsbruggen over de Assesteenweg
 • Diefstalveilige fietsenstallingen

De visie van CD&V en Volks op mobiliteit zet de mens centraal ongeacht het voertuig.

Overleg met de Ternatse politieke partijen

Overleg met de Ternatse politieke partijen

Ternat staat (al lang) voor belangrijke uitdagingen wat betreft mobiliteit: verkeersonveiligheid voor de fietsers en voetgangers, toenemende verkeersdruk, toenemende luchtvervuiling… Dit zal alleen nog maar verergeren met de verdere kernverdichting.

Iedereen ziet de problemen, maar er komen maar geen oplossingen.
Wij zien hier verschillende oorzaken:

 1. Cliëntelisme of rechtstreeks dienstbetoon hebben jarenlang geprimeerd boven een visie voor het algemeen belang.
 2. Wij zien in elke partij mensen met interessante en vernieuwende ideeën, maar die worden maar zelden gestemd en uitgevoerd. Wij denken dat dat voor een stuk te maken heeft met het feit dat gedurfde ideeën te veel kans maken om door de concurrerende partijen te worden afgeschoten met als argument enkele roepende chronisch malcontente mensen; er is weinig steun en vertrouwen tussen de partijen onderling. Partijpolitiek primeert boven het algemeen belang.
 3. Algemeen gedragen ideeën die gestemd worden door het college worden vaak pas heel laat uitgevoerd door de bevoegde gemeentediensten. De redenen daarvoor zijn ons vaak niet gekend. De zwarte piet wordt van politiek naar ambtenaren en terug gespeeld. Wat er ook van zij, er is een probleem van duidelijke prioriteiten.

Maandagavond 1 oktober nodigde de Fietsersbond vertegenwoordigers uit van alle politieke partijen (Vlaams Belang verontschuldigde zich). Op deze bijeenkomst hebben we geprobeerd om aan de hand van enkele vragen te zien of er gemeenschappelijke ideeën zijn bij de verschillende partijen, zodat we er na de verkiezingen gemakkelijk en snel mee aan de slag kunnen.

De gemeenschappelijke ideeën zullen we jullie komende week voorstellen (vanaf maandag 8 oktober geven we elke dag wat meer uitleg bij een standpunt).

Nadien geven we jullie een samenvatting van wat wij hebben gelezen in de media en in de programma’s van elke partij.

27 september: Infoavond Fietssnelwegen F2 en F209

27 september: Infoavond Fietssnelwegen F2 en F209

Op donderdag 27 september nodigt het Gordel-comité (KWB Ternat, KWB Lombeek, Fietsersbond, Gezinsbond, Beweging.net) u uit op de info-avond Fietssnelwegen.

De fietssnelwegen zijn fietsroutes die steden en woonkernen met elkaar verbinden. Een fietssnelweg biedt mensen een alternatief voor een woon-werkverplaatsing met de auto of het openbaar vervoer. De recreatieve fietsers en woon-school-verkeer kunnen er ook gebruik van maken.

Omwonenden, (toekomstige) fietsers en andere geïnteresseerden ontdekken het voorkeurstraject voor de F2 in Ternat.
Verder willen we weten hoe we de F209, de bestaande fietssnelweg tussen Denderleeuw en Brussel (langs de spoorlijn tussen Liedekerke en Brussel Zuid)  kunnen verbeteren.

Verkeersorganisatie VIAS benadrukt belang van veilige fietsroutes

Verkeersorganisatie VIAS benadrukt belang van veilige fietsroutes

Elke dag tien kinderen gewond in het verkeer: veertien jaar is de meest kwetsbare leeftijd

Elke dag tien kinderen gewond in het verkeer:veertien jaar is de meest kwetsbare leeftijd

Wanneer volgende week de schoolpoorten openzwaaien, riskeren elke dag tien kinderen jonger dan 15 gewond te geraken in het verkeer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Kinderen van veertien lopen het grootste risico op een ongeval. Fietsers en voetgangers blijven dus kwetsbaar. “Laat kinderen jonger dan 10 jaar niet alleen naar school fietsen”, zegt de Fietsersbond.

Opbeurende cijfers zijn het niet: vorig jaar overleden bij verkeersongevallen veertien kinderen jonger dan 15 jaar. Voor alle duidelijkheid: 10 jaar geleden waren dat er 36, de verkeersveiligheid is er de jongste jaren dus fors op verbeterd. “Maar toch gebeurden vorig jaar 3.602 ongevallen waarbij een kind gewond geraakte”, waarschuwt Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS, dat de cijfers verzamelde.

Schoolstraten

Risicogroep zijn kinderen – vooral jongens – vanaf 11 jaar. “Dat is de leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school beginnen te gaan.” De leeftijd van 14 jaar is goed voor de meeste ongevallen bij de -15-jarigen. Nog opvallend: vaak doen die ongevallen zich voor net buiten de zone 30 rond een school.

De Fietsersbond vraagt daarom dat er veeleer in veilige fietsroutes wordt geïnvesteerd dan bijvoorbeeld in het principe van schoolstraten, waarbij de straat waarin de school is gevestigd volledig of deels autovrij wordt gemaakt. “We zijn zeker niet tegen schoolstraten, maar in feite verschuif je de verkeersonveiligheid dan gewoon”, zegt woordvoerder Wies Callens. “Beter is om de veel gebruikte fiets- en wandelroutes van en naar school in hun geheel aan te pakken, door over de ganse lengte van die trajecten alle zwarte punten weg te werken. Want we weten uit onderzoek dat ouders hun kinderen sneller verbieden om te voet of met de fiets naar school te gaan, wanneer zich op de route één zo’n zwart punt bevindt.”

Ouders met auto’s

“Schoolvoorbeeld” qua goede aanpak is de Antwerpse gemeente Bonheiden. Het veiliger maken van veelgebruikte fietsroutes, in combinatie met het belonen van scholieren die met de fiets naar school kwamen, deed het fietsgebruik in enkele jaren tijd stijgen van 12 naar 60 procent. “En dat zijn een hoop ouders die ’s ochtends en ’s avonds niet met de auto tot aan de schoolpoort proberen te geraken, wat tot onveilige situaties leidt.”

VIAS raadt ouders af om kinderen te vroeg alleen naar school te laten wandelen of fietsen. “Veel hangt af van de maturiteit van het kind, of zijn ervaring in het verkeer. Maar studies hebben aangetoond dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties goed in te schatten.”

De Fietsersbond adviseert een minimumleeftijd van 10 à 12 jaar, “maar dat hangt voor een stuk af van hoe gevaarlijk én ingewikkeld het parcours is”.

Bron: Het Nieuwsblad

Zaterdag 1 september: KIDICAL MASS !

Zaterdag 1 september: KIDICAL MASS !

Kidical Mass – voor een kindvriendelijke fietsomgeving!

WAAR?

Park Kruikenburg, Ternat

WANNEER?

Zaterdag 1 september – Vertrek 18 uur

INSCHRIJVEN IS GRATIS (en zo hebben we een idee hoeveel deelnemers er aanwezig zullen zijn)

[contact-form-7 404 "Not Found"]

De Fietsersbond organiseert voor de eerste keer een kinderfietstocht in verschillende steden tegelijkertijd. Er zal een Kidical Mass plaatsvinden in Antwerpen, Gent, Brussel, Aalst, Hasselt, Tienen en Ternat.

Een Kidical Mass is een fietstocht met zoveel mogelijk deelnemers van alle leeftijden: een critical mass speciaal voor kinderen en hun ouders.

Met deze actie wil de Fietsersbond bij de aanvang van het nieuwe schooljaar de fietsveiligheid voor kinderen in de spotlights plaatsen. Door in verschillende steden tegelijkertijd met een grote groep kinderen te fietsen richten we de aandacht op de vele kinderen en hun ouders of andere begeleiders die vanaf begin september terug dagelijks naar school fietsen. Die fietstocht verloopt niet altijd in ideale omstandigheden. Onveilige fietsroutes of kruispunten en verkeerschaos aan de schoolpoort zijn de meest gehoorde problemen die fietsers tegenkomen.

Er is teveel autoverkeer op fietsroutes, en te weinig ruimte voor de jonge fietser die nog fouten kan maken. Kruispunten die niet conflictvrij zijn, gevaarlijke oversteken, … Voor vele jonge fietsers is dit dagelijkse kost. Hoe kan het dat ouders, grootouders, en andere begeleiders anno 2018 elke dag bepaalde zwarte punten op hun fietsroute moeten vrezen? Dat ze hun kind van 12 nog steeds niet alleen naar school durven laten fietsen?

Deze Kidical Mass is een duidelijke oproep naar beleidsmakers op alle niveaus: de fietsomgeving moet kindvriendelijk zijn. Een fietsomgeving die geschikt is voor kinderen is een goede fietsomgeving voor iedereen. Hopelijk kunnen kinderen elk jaar op een veiligere én fijnere manier naar school fietsen.

De Kidical Mass zal een fietsfeest voor kinderen zijn! Na de fietstocht van een klein uurtje eindigen de Kidical Masses op een leuke locatie in de stad, waar de kinderen ook nog een extraatje krijgen.

We wonen graag in onze gemeente, behalve als we moeten fietsen. En daarin hebben we absoluut gelijk, zeggen experts

We wonen graag in onze gemeente, behalve als we moeten fietsen. En daarin hebben we absoluut gelijk, zeggen experts

We wonen graag in onze gemeente, behalve als we moeten fietsen. En daarin hebben we absoluut gelijk, zeggen experts
We vinden het verkeer te onveilig om te fietsen. Dus blijven we kiezen voor de auto. Dus maken we het fietsers nog moeilijker.

De Vlaming is best ­tevreden over het ­leven in zijn thuisstad of -gemeente. Maar de fietspaden, dat is een ander verhaal. Slechts de helft vindt dat hij veilig kan fietsen in zijn buurt. En amper één op de drie stuurt zijn kind met een gerust hart het verkeer in. “Ze hebben gelijk”, zegt ­verkeersexpert Dirk Lauwers (UGent). “Met een auto is het gewoon vaker veiliger.”

Het is fijn leven in ons dorp of onze stad. Maar o wee als we de fiets op moeten: dan vrezen we voor lijf en leden. Dat is de conclusie van de eerste Gemeentemonitor, die van elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten een rapport heeft opgesteld om de leefkwaliteit te beoordelen. Wat blijkt: veilig verkeer is het grootste knelpunt. Onze grootste ergernis blijkt auto’s die te snel rijden in onze buurt. Amper 52 procent van alle Vlamingen vindt dat hij veilig kan fietsen in zijn gemeente. En amper één Vlaming op de drie stuurt zijn kind met een gerust gemoed het verkeer in.

“Dat is ontstellend, inderdaad. Maar de Vlaming heeft gelijk, voor een deel dan toch”, zegt verkeersexpert Dirk Lauwers (UGent en UAntwerpen). “Ja, er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in fietspaden en fietsveiligheid. We hebben in tien jaar al een hele weg afgelegd.”

“Het aantal fietsdoden is zelfs gedaald met 36 procent”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Maar dat cijfer zegt niet alles: het aantal ongevallen waarbij fietsers gewond raken, is de afgelopen tien jaar wél gestegen. “Verhoudingsgewijs is de auto nog veel beter af dan tien jaar geleden”, zegt Lauwers. “Daarin is nog veel méér geïnvesteerd dan in de fiets. Je loopt gewoon meer risico op een fiets dan in een auto. Je kan mensen niet kwalijk nemen dat ze die afweging maken. Zeker voor hun kinderen: daar accepteren we geen risico’s, nog veel minder dan vroeger.”

Wat opvalt, is dat de angst en onvrede het grootst zijn buiten de grote steden en gemeenten. Het zijn kleinere gemeenten als Zelzate, Halle, Asse en Dilbeek waar inwoners zich het meest zorgen maken om hun kinderen in het verkeer. Een grootstad als Antwerpen zit perfect op het Vlaamse gemiddelde voor fietsveiligheid, steden als Brugge en Gent zitten er een stuk boven.

“Op veel gewestwegen tussen kleinere gemeenten ligt vaak níéts voor de fietser”, zegt Lauwers. “De grootste investeringen worden gedaan in de grote steden. Dan krijg je de situatie dat op sommige steenwegen tussen kleinere gemeenten gewoon niemand dúrft te fietsen omdat het er totaal onveilig is. Komt dat voor in de ongevallencijfers? Neen, want er rijdt niemand. Is het veilig? Neen, natuurlijk niet. Op die kleinere wegen rijden trouwens ook veel meer auto’s dan vroeger, omdat Waze ons allemaal langs daar stuurt omdat we niet in de file willen staan.”

Dus blijven we met z’n allen met de auto rijden. Voor zes op de tien is de auto het vaste middel om naar het werk te gaan, met uitschieters tot negen op de tien in West-Vlaanderen en Limburg.

“De scherpe daling in het aantal fietsdoden vertaalt zich nog altijd niet in meer bereidheid van ouders om hun kinderen bijvoorbeeld met de fiets naar school te laten gaan, of om zelf op de fiets te wippen. Daar hebben we nog werk”, zegt Weyts. “Net als op het vlak van de fietsinfrastructuur.”

“Toch gaat het niet alleen om meer fietspaden. We moeten naar complete fietsroutes en fietsveilige wijken”, zegt Lauwers. “Het is een enorme opgave voor het beleid om de curve te keren en ons écht meer te doen fietsen. ”

 

De onveiligste: Dilbeek: “We komen van nul”

Amper een kwart van alle Dilbekenaren vindt het veilig om te fietsen in zijn gemeente, de ­allerslechtste score van Vlaanderen. “Begrijpelijk”, zegt schepen van Fietsbeleid Stijn Qua­ghebeur (N-VA). “In de vorige legislatuur is hier welgeteld nul meter fietspad aangelegd. Sindsdien zijn we druk bezig, maar het duurt ­jaren voor je een fietspad aanlegt. Nauwelijks 4 procent neemt de fiets naar het werk, terwijl Brussel zo dichtbij ligt. Dat moet beter.”

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het is helaas geen eer voor Ternat maar het op- en afrittencomplex staat op de lijst van 22 zwarte verkeerspunten (de laatste van een lijst van meer dan 800 gevaarlijke kruispunten). We betreuren dat er eerst een dodelijk ongeval moet gebeuren voor men nieuwe financiële middelen wil vrijmaken om de zwarte punten eindelijk aan te pakken.

We zijn echter wel blij dat het project werk maakt van conflictvrije kruispunten, verkeersremmers en verbeterde fietsinfrastructuur met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.
Fietsersbond Ternat volgt dit zeker nauw op!

Hieronder het bericht van Wegen en Verkeer:

http://wegenenverkeer.be/projecten/herinrichting-kruispunten-assesteenweg-n285-x-e40-ternat-0

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Ternat werken momenteel de herinrichting van de Assestraat (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

 • congestievorming (opstopping van het verkeer)
 • conflicten ter hoogte van de kruispunten
 • automobilisten slaan vaak af met overdreven snelheid.

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wilt Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren, middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Wegen- en rioleringswerken

Rioleringswerken

De rioleringswerken houden in dat de bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel – afrit Oostende gebeurt wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangersvoorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad.

Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

Uitvoering gepland voor 2019

Het project van de Assesteenweg (N285) bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Als de noodzakelijke onteigeningen (lees daar hieronder meer over) zoals gepland kunnen gebeuren, zullen de werken in 2019 kunnen starten.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel – afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, moet Wegen en Verkeer onteigeningen uitvoeren. De gronden die moeten onteigend worden, zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

In de komende maanden brengt Wegen en Verkeer de betrokken eigendommen in kaart. Dit gebeurt door opmetingen uit te voeren waarbij wordt berekend hoeveel extra ruimte er nodig is langs een bepaald deel van de gewestweg. Op basis van die opmetingen wordt daarna een onteigeningsplan opgemaakt dat door de Vlaamse minister van Openbare Werken moet goedgekeurd worden en door een ministerieel besluit worden bekrachtigd.

Snelle elektrische bedrijfsfiets fiscaal volledig vrijgesteld

Snelle elektrische bedrijfsfiets fiscaal volledig vrijgesteld

 © BELGA
© BELGA

Werknemers die een snelle elektrische fiets of speed pedelec ter beschikking krijgen, moeten geen sociale zekerheidsbijdragen meer betalen op het privégebruik. Ook de fietsvergoeding is vrijgesteld.

Als u met een snelle elektrische fiets of speed pedelec naar het werk rijdt, kan uw werkgever u belonen met een fietsvergoeding van 23 cent per kilometer. Die vergoeding was al langer vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat uw werkgever alleen de effectief getrapte kilometers vergoedt.

Voortaan moet u op die vergoeding ook geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. Tot voor kort was die vrijstelling er niet omdat de RSZ elektrische fietsen met snelheden tot 45 kilometer per uur niet als fietsen maar als brommers beschouwde.

Privégebruik

Daarnaast zijn de regels zo aangepast dat werknemers die een bedrijfsfiets ter beschikking krijgen van hun werkgever geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn op hetprivégebruik en de onderhouds- en stallingskosten die door de werkgever worden betaald. Voorwaarde is dat u de fiets effectief gebruikt voor uw woon-werkverkeer.

Tot nu toe moest op het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden, maar wel op de zuivere privéverplaatsingen. De bijdrage werd berekend op de werkelijke waarde van de fiets of de leasewaarde.

Terugwerkende kracht

De vrijstelling wordt retroactief ingevoerd en geldt vanaf 1 januari 2017. Daarmee is er een gelijkschakeling met de fiscale wetgeving. Sinds die datum zijn voor de fiscus de gewone en de snelle elektrische fietsen gelijkgeschakeld.

BronNetto